Tìm Kiếm

14 tháng 1, 2024

Third Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 21, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For January 21, 2024


First Reading (Jon 3:1-5, 10)

A reading from the Book of the Prophet Jonah

The word of the LORD came to Jonah, saying:
"Set out for the great city of Nineveh,
and announce to it the message that I will tell you."
So Jonah made ready and went to Nineveh,
according to the LORD'S bidding.
Now Nineveh was an enormously large city;
it took three days to go through it.
Jonah began his journey through the city,
and had gone but a single day's walk announcing,
"Forty days more and Nineveh shall be destroyed, "
when the people of Nineveh believed God;
they proclaimed a fast
and all of them, great and small, put on sackcloth.

When God saw by their actions how they turned from their evil way,
he repented of the evil that he had threatened to do to them;
he did not carry it out.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gn 3, 1-5. 10)

“Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”.

Trích sách Tiên tri Giô-na.

Lời Chúa phán cùng Giô-na rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giô-na chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê theo lời Chúa dạy. Ni-ni-vê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giô-na tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9) - EM page 183

R. (4a) Teach me your ways, O Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.

Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior.
R. Teach me your ways, O Lord.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

Remember that your compassion, O LORD,
and your love are from of old.
In your kindness remember me,
because of your goodness, O LORD.
R. Teach me your ways, O Lord.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Good and upright is the LORD;
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice
and teaches the humble his way.
R. Teach me your ways, O Lord.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

Second Reading (1 Cor 7:29-31)

A reading  from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

I tell you, brothers and sisters, the time is running out.
From now on, let those having wives act as not having them,
those weeping as not weeping,
those rejoicing as not rejoicing,
those buying as not owning,
those using the world as not using it fully.
For the world in its present form is passing away.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 7, 29-31)

“Bộ mặt thế gian này đang qua đi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mk 1:15)

R. Alleluia, alleluia.
The kingdom of God is at hand.
Repent and believe in the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mc 1, 15)

Alleluia, alleluia! – Nước Chúa đã gần đến, hãy sám hối và tin tưởng vào Phúc Âm. – Alleluia.

Gospel (Mk 1:14-20)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

After John had been arrested,
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
"This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel."

As he passed by the Sea of Galilee,
he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea;
they were fishermen.
Jesus said to them,
"Come after me, and I will make you fishers of men."
Then they abandoned their nets and followed him.
He walked along a little farther
and saw James, the son of Zebedee, and his brother John.
They too were in a boat mending their nets.
Then he called them.
So they left their father Zebedee in the boat
along with the hired men and followed him.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 1, 14-20)

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.