Tìm Kiếm

7 tháng 1, 2024

Hymns for the Second Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 14, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 157 "SING TO THE MOUNTAINS"


Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM page 181 

R. (8a and 9a) Here am I, Lord; I come to do your will.
Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa

I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me and heard my cry.
And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.

Sacrifice or offering you wished not,
but ears open to obedience you gave me.
Holocausts or sin-offerings you sought not;
then said I, "Behold I come."
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.

"In the written scroll it is prescribed for me,
to do your will, O my God, is my delight,
and your law is within my heart!"
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.

I announced your justice in the vast assembly;
I did not restrain my lips, as you, O LORD, know.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion Hymn: ES # 182 "ANG KATAWAN NI KRISTO"


-Recessional Hymn: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"The Holy Spirit Choir