Tìm Kiếm

21 tháng 1, 2024

Hymns for the Fourth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 28, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 165 "GATHER US TOGETHER"


-Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 7-9) - EM page 185

R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts.
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng

Come, let us sing joyfully to the LORD;
let us acclaim the rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! 
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Come, let us bow down in worship;
let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. 
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Oh, that today you would hear his voice:
"Harden not your hearts as at Meribah,
as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
they tested me though they had seen my works."
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mê-ri-ba, như hôm ở Ma-xa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 232 "THERE IS A LONGING"


-Recessional Hymn: ES # 384 "BE WITH US, MARY"The Holy Spirit Choir