Tìm Kiếm

28 tháng 1, 2024

Fifth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (February 4, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For February 4, 2024


First Reading (Jb 7:1-4, 6-7)

A reading from the Book of Job

Job spoke, saying:
Is not man's life on earth a drudgery?
Are not his days those of hirelings?
He is a slave who longs for the shade,
a hireling who waits for his wages.
So I have been assigned months of misery,
and troubled nights have been allotted to me.
If in bed I say, "When shall I arise?"
then the night drags on;
I am filled with restlessness until the dawn.
My days are swifter than a weaver's shuttle;
they come to an end without hope.
Remember that my life is like the wind;
I shall not see happiness again.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (G 7, 1-4. 6-7)

“Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: “Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 147:1-2, 3-4, 5-6)

R. (cf. 3a) Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Ðáp: Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can.

Praise the LORD, for he is good;
sing praise to our God, for he is gracious;
it is fitting to praise him.
The LORD rebuilds Jerusalem;
the dispersed of Israel he gathers.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Hãy ngợi khen Chúa, vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán.

He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
He tells the number of the stars;
he calls each by name.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một.

Great is our Lord and mighty in power;
to his wisdom there is no limit.
The LORD sustains the lowly;
the wicked he casts to the ground.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất.

Second Reading (1 Cor 9:16-19, 22-23)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
If I preach the gospel, this is no reason for me to boast,
for an obligation has been imposed on me,
and woe to me if I do not preach it!
If I do so willingly, I have a recompense,
but if unwillingly, then I have been entrusted with a stewardship.
What then is my recompense?
That, when I preach,
I offer the gospel free of charge
so as not to make full use of my right in the gospel.

Although I am free in regard to all,
I have made myself a slave to all
so as to win over as many as possible.
To the weak I became weak, to win over the weak.
I have become all things to all, to save at least some.
All this I do for the sake of the gospel,
so that I too may have a share in it.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 9, 16-19. 22-23)

“Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 8:17)

R. Alleluia, alleluia.
Christ took away our infirmities
and bore our diseases.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 8:17)

Alleluia, alleluia! – "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta". – Alleluia.

Gospel (Mk 1:29-39)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

On leaving the synagogue
Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John.
Simon's mother-in-law lay sick with a fever.
They immediately told him about her.
He approached, grasped her hand, and helped her up.
Then the fever left her and she waited on them.

When it was evening, after sunset,
they brought to him all who were ill or possessed by demons.
The whole town was gathered at the door.
He cured many who were sick with various diseases,
and he drove out many demons,
not permitting them to speak because they knew him.

Rising very early before dawn, he left
and went off to a deserted place, where he prayed.
Simon and those who were with him pursued him
and on finding him said, "Everyone is looking for you."
He told them, "Let us go on to the nearby villages
that I may preach there also.
For this purpose have I come."
So he went into their synagogues,
preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 1, 29-39)

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Ðó là lời Chúa.