Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2024

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 7, 2024)Daily Mass Reading Podcast For July 7, 2024

First Reading (Ez 2:2-5)

A reading from the Book of the Prophet Ezekiel

As the LORD spoke to me, the spirit entered into me
and set me on my feet,
and I heard the one who was speaking say to me:
Son of man, I am sending you to the Israelites,
rebels who have rebelled against me;
they and their ancestors have revolted against me to this very day.
Hard of face and obstinate of heart
are they to whom I am sending you.
But you shall say to them: Thus says the LORD GOD!
And whether they heed or resist—for they are a rebellious house—
they shall know that a prophet has been among them.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Ed 2:2-5)

“Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: ‘Chúa là Thiên Chúa phán như vậy’. Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 123:1-2, 2, 3-4) - EM pages 204-205

R. (2cd) Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.
Ðáp: Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con (c. 2cd).

To you I lift up my eyes
who are enthroned in heaven —
As the eyes of servants
are on the hands of their masters.
R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.
Xướng: Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa, như mắt những người nam tôi tớ, nhìn vào tay các vị chủ ông. 

As the eyes of a maid
are on the hands of her mistress,
So are our eyes on the LORD, our God,
till he have pity on us.
R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.
Xướng: Như mắt của những người tỳ nữ, nhìn vào tay các vị chủ bà, mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi Người thương xót chúng tôi. 

Have pity on us, O LORD, have pity on us,
for we are more than sated with contempt;
our souls are more than sated
with the mockery of the arrogant,
with the contempt of the proud.
R. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.
Xướng: Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương, vì chúng con đã bị khinh dể ê chề quá đỗi! Linh hồn chúng con thật là no ngấy lời chê cười của tụi giàu sang, nỗi miệt thị của lũ kiêu căng. 

Second Reading (2 Cor 12:7-10)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
That I, Paul, might not become too elated,
because of the abundance of the revelations,
a thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan,
to beat me, to keep me from being too elated.
Three times I begged the Lord about this, that it might leave me,
but he said to me, “My grace is sufficient for you,
for power is made perfect in weakness.”
I will rather boast most gladly of my weaknesses,
in order that the power of Christ may dwell with me.
Therefore, I am content with weaknesses, insults,
hardships, persecutions, and constraints,
for the sake of Christ;
for when I am weak, then I am strong.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (2 Cr 12:7-10)

“Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Ðức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Lk 4:18)

R. Alleluia, alleluia.
The Spirit of the Lord is upon me,
for he sent me to bring glad tidings to the poor.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Lc 4:18)

Alleluia, alleluia! – Thần Khí Chúa ngự trên tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Alleluia.

Gospel (Mk 6:1-6)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.
When the sabbath came he began to teach in the synagogue,
and many who heard him were astonished.
They said, “Where did this man get all this?
What kind of wisdom has been given him?
What mighty deeds are wrought by his hands!
Is he not the carpenter, the son of Mary,
and the brother of James and Joses and Judas and Simon?
And are not his sisters here with us?”
And they took offense at him.
Jesus said to them,
“A prophet is not without honor except in his native place
and among his own kin and in his own house.”
So he was not able to perform any mighty deed there,
apart from curing a few sick people by laying his hands on them.
He was amazed at their lack of faith.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 6, 1-6)

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

Ðó là lời Chúa.

Prayer of the Faithful

Priest Celebrant

We know that God can do what we cannot.
Therefore, we offer our petitions for our brothers and sisters.

Deacon or Lector

A. That the prophetic voice of the Church never cease
to proclaim the saving Cross of Christ,
let us pray to the Lord:

B. That the religious freedom our country was founded upon
be cherished and preserved,
let us pray to the Lord:

C. That the arms of the rich embrace the poor
and the feet of the wayward find safe return,
let us pray to the Lord:

D. That the Eucharistic Congress inspire a renewed love
for the sacrament of the altar in the lives of Catholics across this land,
let us pray to the Lord:

E. That all of us recognize Christ
when he comes here to teach and heal,
let us pray to the Lord:

Priest Celebrant

All-powerful God, your might shines through our weaknesses.
Show us your mercy and grant what we ask,
in the name of Jesus Christ our Lord.