Tìm Kiếm

29 tháng 6, 2024

Chúng Con Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Cha Phê-rô Hùng và Cha Phao-lô Thắng (29/06/2024)

 Chúng con xin chúc mừng ngày Lễ Bổn Mạng của quý Cha, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô tông đồ, chúng con nguyện xin các Ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin Người ban ơn sức khỏe, ơn bình an, hạnh phúc tuôn tràn trên quý Cha. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp