Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2022

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CA VIÊN THÁNG 7

10-7 Maria Ngô Thị Thanh Vân
10-7 Phê-rô Lê Văn Giàu
14-7 Maria Tường Vi Vân
16-7 Emmanuel Nguyễn Công Định
17-7 Maria Đoàn Diệu Hạnh
19-7 Anna Nguyễn Thị Huyền Trang
23-7 Cecilia Trịnh Kim Chi
23-7 Winston Chu Vĩnh Sinh
25-7 Martin Nguyễn Vũ Hoàng Hiệp
29-7 Matta Phạm Duy Kim
29-7 An-tôn Trần Xuân Thành

The Holy Spirit Choir