Tìm Kiếm

21 tháng 6, 2013

Sing to the mountains

Sing to the Mountains
by Bob Dufford, SJ


Ref. 
Sing to the mountains, sing to the sea.
Raise your voices, lift your hearts.
This is the day the Lord has made. 
Let all the earth rejoice.
1.
I will give thanks to you, my Lord.
You have answered my plea.
You have saved my soul from death.
You are my strength and my song. 
2. 
Holy, holy, holy Lord.
Heaven and earth are full of your glory.
3. 
This is the day that the Lord has made.
Let us be glad and rejoice.
Death has lost and all is life.
Sing of the glory of God.

ĐK.
Ca lên khắp dãy núi, ca lên khắp biển cả.
Hãy cất cao giọng lên, hãy nâng tâm hồn lên.
Đây là ngày Chúa đã làm ra.
Nào toàn thể địa cầu hãy hoan hỷ.
1. 
Con sẽ cảm tạ Ngài, lạy Chúa.
Ngài đã đáp lại lời con nguyện cầu.
Ngài đã giải cứu hồn con khỏi sự chết.
Ngài chính là sức mạnh và tiếng hát của con.
2. 
Thánh, Thánh, Thiên Chúa Chí Thánh.
Trời và đất đầy vinh quang Ngài.
3. 
Đây là ngày Chúa đã làm ra.
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Sự chết đã mất đi và tất cả là sự sống.
Hãy ca ngợi vinh quang của Thiên Chúa.

# 333 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal