Tìm Kiếm

28 tháng 6, 2013

13th Sunday in Ordinary Time C (Eng - Vie)

13th Sunday in Ordinary Time

1Kgs 19:16b, 19-21; Gal 5;1,13-18


Gospel Luke 9:51-62

51 When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem.

52 And he sent messengers ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him;

53 but the people would not receive him, because his face was set toward Jerusalem.

54 And when his disciples James and John saw it, they said, "Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?"

55 But he turned and rebuked them.

56 And they went on to another village.

57 As they were going along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go."

58 And Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head."

59 To another he said, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father."

60 But he said to him, "Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God."

61 Another said, "I will follow you, Lord; but let me first say farewell to those at my home."

62 Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God."

Phúc Âm Luca 9:51-62

51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.

52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến.

53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem.

54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?"

55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông.

56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

57 Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo".

58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".

59 Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã".

60 Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa".

61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã".

62 Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa".

Interesting Details

This passage begins the journey that leads Jesus to Jerusalem. Luke's journey narrative (9:51-19:27) presents a captivating portrait of Jesus, the faithful and the resolute Son (9:35), who in word and deed teaches the way that leads to life with God.
(v.51) At the transfiguration, Jesus conversed with Moses and Elijah about his exodus, a reference to the death, resurrection and ascension that he was to fulfill in Jerusalem (9:31). With great solemnity, Jesus now sets out on his journey to Jerusalem, the city that symbolizes the continuity between the old and the new in God's plan; and from there the words will be preached to all the nations (24:47).
(vv.52-53) Samaria was the territory between Judea and Galilee. The journey from Galilee to Jerusalem in Judea must pass through Samaria. For ethnic and historic reasons, Samaritans were not friendly to the Jews (Jn 4:9), especially when the Jews were passing through their territory on the way to the holy city, Jerusalem. The Samaritans to this day believe that God should be worship on Mount Gerizim and Jerusalem represents a heresy.
(v.54) "Fire from heaven" alludes to 2Kings 1:10-12 where the prophet Elijah twice called down fire from to destroy his enemies. (v.55) Jesus lives out in deed his teaching about non-retaliation against enemies.
(vv.59-60) "Let the dead bury their dead" is commonly interpreted as those who do not respond to the Gospel will be spiritually dead; they will have time to bury the physically dead. Jesus' demand even overrides the most important filial obligation to the Jews, which is to bury one's father. At that time the eldest son would stay with his parents, manage their properties, and bury them. This may take almost 30 years. Jesus challenged the people to follow him now, not years later.
(v.61) Elijah gave permission to his disciple Elisha to bid good-bye to his family (1Kgs 19:19-21), but the call of the reign of God is more urgent.
(v.62) The farming practice at that time was very primitive. A farmer guided a plow by one hand while his other hand drove the unruly oxen. If he looked back, the new furrow became crooked.

Chi Tiết Hay

Đoạn Phúc Âm này khởi đầu cuộc hành trình của Đức Giêsu về Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này (9:51-19:27), Thánh Luca diễn tả một hình ảnh rất lôi cuốn về Đức Giêsu, người con trung thành và nhất quyết, qua lời nói và qua hành động dạy chúng ta con đường dẫn đến cuộc sống với Thiên Chúa.
(c.51) Trong đoạn Phúc Âm Đức Giêsu biến hình (9:31), Ngài đã trò chuyện với Môsê và Elia về cuộc xuất hành, tức là về sự chết, sự sống lại và lên trời, mà Người sẽ hoàn tất ở Giêrusalem. Trong trang nghiêm, Đức Giêsu bắt đầu cuộc hành trình đi Giêrusalem, thành phố biểu tượng cho sự liên tục giữa cũ và mới trong chương trình của Thiên Chúa, và cũng từ đó lời Chúa sẽ được rao giảng cho mọi dân nước (24:27).
(cc.52-53) Samaria là vùng đất ở giữa Giudêa và Galilê. Cuộc hành trình từ Galilê tới Giêrusalem thuộc Giudêa buộc phải đi ngang Samaria. Vì lý do sắc tộc và lịch sử, người Samaria không thân thiện với người Do thái (như trong Gioan 4:9, Đức Giêsu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng), nhất là đối với những người Do thái phải băng qua xứ của người Samaria trên đường đi đất thánh Giêrusalem. Cho tới bây giờ, người Samaria vẫn tin là phải thờ phượng Chúa ở núi Gerizim, còn Giêrusalem tượng trưng cho tà giáo.
(c.54) "Lửa từ trời xuống" như trong 2Kings 1:10-12, tiên tri Êlia đã hai lần gọi lửa từ trời xuống tiêu diệt kẻ thù. (c.55) Nhưng Đức Giêsu đã hành động như lời Người dạy là không trả thù kẻ thù địch mình.
(cc.59-60) "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ" thường được hiểu là những kẻ không dáp trả lời Chúa sẽ bị chết về mặt thiêng liêng, họ còn thời giờ để đi chôn người chết về thể lý. Đòi hỏi của Đức Giêsu còn hơn cả nghĩa vụ hiếu thảo quan trọng nhất của người Do thái là chôn cất tiêm tất cho người cha của mình. Vào thời đó, người con trai cả phải ở với cha mẹ, lo ruộng vườn và lo chôn cất cho cha mẹ. Làm như vậy cũng mất ngót 30 năm. Đức Giêsu thách thức dân chúng đi theo Ngài ngay bây giờ chứ không phải đợi hết bao nhiêu năm sau.
(c.61) Trong 1Kings 19:19-21, Êlia cho phép môn đệ của mình là Êlisa thời giờ để giã biệt những người trong gia đình, nhưng lời gọi về nước Thiên Chúa còn khẩn thiết hơn.
(c.62) Phương pháp canh nông thời đó còn rất thô thiển, người nhà nông dùng một tay để giữ cày, còn tay kia để điều khiển trâu. Nếu anh ta quay lại thì luống cày sẽ không được thẳng.

One Main Point

To be a follower of Jesus, the priority is always the kingdom of God. It supercedes a comfortable life and family relationships without hesitation or regret.

Một Điểm Chính

Là người theo Đức Giêsu, điều ưu tiên nhất luôn là Nước Trời. Nó phải vượt trên đời sống thoải mái và mọi liên hệ gia đình không chút do dự hoặc hối tiếc.

Reflections

1. What is my reaction when I feel unwelcome in a group, a society or a new land? How do I tolerate diversity? Feel the anger of James and John, but listen to the words and the deed from Jesus.

2. Imagine the journey of Jesus from Galilee to Jerusalem as the journey of my life. Do I have a destination? What is it? What is my priority in life? How do I follow the way?

Suy Niệm

1. Phản ứng của tôi thế nào khi tôi bị chối từ trong một nhóm, trong một xã hội hay một quốc gia mới? Tôi làm gì để trung dung trong một xã hội đa chủng? Cảm nghiệm sự khó chịu của Giacôbê và Gioan, nhưng hãy lắng nghe lời nói và hành động của Đức Giêsu lúc ấy.

2. Hãy tưởng tượng cuộc hành trình của Đức Giêsu từ Galilêa tới Giêrusalem là cuộc hành trình của cuộc đời. Tôi có cùng đích không? Nếu có, cùng đích đó là gì? Ưu tiên trong cuộc sống hiện tại của tôi là gì? Tôi phải đi theo con đường này thế nào?