Tìm Kiếm

20 tháng 11, 2018

Hymns for Christ The King Sunday - Year B (Nov 25, 2018)

a) Entrance: ES #368 - “The King Of Glory”b) Responsorial Psalm: EM page 232
Psalm 93:1, 1-2, 5

R. The LORD is king; he is robed in majesty.
R. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.


The LORD is king, in splendor robed; robed is the LORD and girt about with strength. R.
   Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai. R.

And he has made the world firm, not to be moved. Your throne stands firm from of old; from everlasting you are, O LORD. R.
   Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa; Ngài hiện hữu tự muôn muôn ngàn đời. R.

Your decrees are worthy of trust indeed; holiness befits your house, O LORD, for length of days. R.
   Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực rỡ toàn thánh thiện triền miên qua mọi thời. R.

c) Offertory: ES #161 - “The Supper Of The Lord”d) Communion: ES #370 - “The King Of Kings, Christ Jesus Reigns”e) Recessional: ES #369 - “Rejoice, The Lord Is King”