Tìm Kiếm

10 tháng 11, 2018

Hymns for The 32nd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go To The Altar”b) Responsorial Psalm: EM page 226
Psalm 146:7, 8-9, 9-10

R. Praise the Lord, my soul!
R. Ca tụng Chúa đi, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!


The LORD keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets captives free. R.
   Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. R.

The LORD gives sight to the blind. The LORD raises up those who were bowed down; the LORD loves the just. The LORD protects strangers. R.
   Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa; Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính; Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. R.

The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The LORD shall reign forever; your God, O Zion, through all generations. Alleluia. R.
   Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. Alleluia. R.

c) Offertory: ES #219 - “Christify”


d) Communion: ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”e) Recessional: ES #206 - “To Praise You”