Tìm Kiếm

12 tháng 11, 2018

Hymns for The 33rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)

a) Entrance: ES #138 - “Now As We Gather”b) Responsorial Psalm: EM page 228
Psalm 16:5, 8, 9-10, 11

R. You are my inheritance, O Lord!
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.


O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
   Lạy Chúa, chén phúc lộc Ngài dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt. Được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
   Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn; vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
   Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. R.

c) Offertory: ES #168 - “Taste And See”d) Communion: ES #209 - “These Alone Are Enough”e) Recessional: ES #273 - “Age To Age”