Tìm Kiếm

13 tháng 9, 2021

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time B (September 19, 2021)

 

www.tonggiaophanhanoi.org

2021 - 09 - 19 USCCB Daily Mass Readings

Reading I (Wis 2:12, 17-20)

A reading from the Book of Wisdom

The wicked say:
    Let us beset the just one, because he is obnoxious to us;
        he sets himself against our doings,
    reproaches us for transgressions of the law
        and charges us with violations of our training.
    Let us see whether his words be true;
        let us find out what will happen to him.
    For if the just one be the son of God, God will defend him
        and deliver him from the hand of his foes.
    With revilement and torture let us put the just one to the test
        that we may have proof of his gentleness
        and try his patience.
    Let us condemn him to a shameful death;
        for according to his own words, God will take care of him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Kn 2, 12. 17-20)

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.
Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!”

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 54:3-4, 5, 6 and 8)

R. (6b)    The Lord upholds my life.
Ðáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b).


O God, by your name save me,
    and by your might defend my cause.
O God, hear my prayer;
    hearken to the words of my mouth.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. 

For the haughty have risen up against me,
    the ruthless  seek my life;
    they set not God before their eyes.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. 

Behold, God is my helper;
    the Lord sustains my life.
Freely will I offer you sacrifice;
    I will praise your name, O LORD, for its goodness.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

Reading II (Jas 3:16—4:3)

A reading from the Letter of Saint James

Beloved:
Where jealousy and selfish ambition exist,
there is disorder and every foul practice. 
But the wisdom from above is first of all pure,
then peaceable, gentle, compliant,
full of mercy and good fruits,
without inconstancy or insincerity. 
And the fruit of righteousness is sown in peace
for those who cultivate peace.

Where do the wars
and where do the conflicts among you come from? 
Is it not from your passions
that make war within your members? 
You covet but do not possess. 
You kill and envy but you cannot obtain;
you fight and wage war. 
You do not possess because you do not ask. 
You ask but do not receive,
because you ask wrongly, to spend it on your passions.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 3, 16 – 4, 3)

“Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. 2 Thes 2:14)

R. Alleluia, alleluia.
God has called us through the Gospel
to possess the glory of our Lord Jesus Christ.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc. 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:14)

Alleluia, alleluia! – Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. – Alleluia.

Gospel (Mk 9:30-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee,
but he did not wish anyone to know about it. 
He was teaching his disciples and telling them,
“The Son of Man is to be handed over to men
and they will kill him,
and three days after his death the Son of Man will rise.” 
But they did not understand the saying,
and they were afraid to question him.

They came to Capernaum and, once inside the house,
he began to ask them,
“What were you arguing about on the way?” 
But they remained silent.
They had been discussing among themselves on the way
who was the greatest. 
Then he sat down, called the Twelve, and said to them,
“If anyone wishes to be first,
he shall be the last of all and the servant of all.” 
Taking a child, he placed it in the their midst,
and putting his arms around it, he said to them,
“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;
and whoever receives me,
receives not me but the One who sent me.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 9, 29-36)

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.