Tìm Kiếm

6 tháng 9, 2021

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time B (September 12, 2021)

www.tonggiaophanhanoi.org

2021 - 09 - 12 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Is 50:5-9a)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The Lord GOD opens my ear that I may hear;
and I have not rebelled,
    have not turned back.
I gave my back to those who beat me,
    my cheeks to those who plucked my beard;
my face I did not shield
    from buffets and spitting.

The Lord GOD is my help,
    therefore I am not disgraced;
I have set my face like flint,
    knowing that I shall not be put to shame.
He is near who upholds my right;
    if anyone wishes to oppose me,
    let us appear together.
Who disputes my right?
    Let that man confront me.
See, the Lord GOD is my help;
    who will prove me wrong?

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 50, 5-9a)

“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi.

Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9)

R. (9)    I will walk before the Lord, in the land of the living.
Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (c. 9).


I love the LORD because he has heard
    my voice in supplication,
Because he has inclined his ear to me
    the day I called.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa.

The cords of death encompassed me;
    the snares of the netherworld seized upon me;
    I fell into distress and sorrow,
And I called upon the name of the LORD,
    “O LORD, save my life!”
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!”

Gracious is the LORD and just;
    yes, our God is merciful.
The LORD keeps the little ones;
    I was brought low, and he saved me.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi. 

For he has freed my soul from death,
    my eyes from tears, my feet from stumbling.
I shall walk before the LORD
    in the land of the living.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. 

Reading II (Jas 2:14-18)

A reading from the Letter of Saint James

What good is it, my brothers and sisters,
if someone says he has faith but does not have works? 
Can that faith save him? 
If a brother or sister has nothing to wear
and has no food for the day,
and one of you says to them,
“Go in peace, keep warm, and eat well, ”
but you do not give them the necessities of the body,
what good is it? 
So also faith of itself,
if it does not have works, is dead.

Indeed someone might say,
“You have faith and I have works.” 
Demonstrate your faith to me without works,
and I will demonstrate my faith to you from my works.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 2, 14-18)

“Ðức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì?

Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Gal 6:14)

R. Alleluia, alleluia.
May I never boast except in the cross of our Lord
through which the world has been crucified to me and I to the world.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga-lát 6:14)

Alleluia, alleluia! – Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. – Alleluia.

Gospel (Mk 8:27-35)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus and his disciples set out
for the villages of Caesarea Philippi. 
Along the way he asked his disciples,
“Who do people say that I am?” 
They said in reply,
“John the Baptist, others Elijah,
still others one of the prophets.” 
And he asked them,
“But who do you say that I am?” 
Peter said to him in reply,
“You are the Christ.” 
Then he warned them not to tell anyone about him.

He began to teach them
that the Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed, and rise after three days. 
He spoke this openly. 
Then Peter took him aside and began to rebuke him. 
At this he turned around and, looking at his disciples,
rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. 
You are thinking not as God does, but as human beings do.”

He summoned the crowd with his disciples and said to them,
“Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me. 
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake
and that of the gospel will save it.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 8, 27-35)

“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Ðó là lời Chúa.