Tìm Kiếm

28 tháng 9, 2017

Hymns for XXVI Sunday in Ordinary Time – Year A (Oct 1, 2017)


a) Entrance: Gather Us Together (ES #141)b) Responsorial Psalm: EM Page 198

  • Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9)
R/ Remember your mercies, O Lord.
R/ Lạy Chúa, xin nhớ lại lượng từ bi của Chúa.

Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, guide me in your truth and teach me, for you are God my savior. R/
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R/

Remember that your compassion, O LORD, and your love are from of old. The sins of my youth and my frailties remember not; in your kindness remember me, because of your goodness, O LORD. R/
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. R/

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and teaches the humble his way. R/
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. R/


c) Offertory: Worthy is the Lamb (ES #109)d) Communion: Where Love is Found (ES #336)e)  Recessional: Be With Us, Mary (ES #348)