Tìm Kiếm

24 tháng 9, 2017

GIỜ THÁNH LỄ TẠI NGUYỆN ĐƯỜNG ĐAN VIỆN CÁT MINH

Địa chỉ: 33 Tôn Đức Thắng - Quận 1


01 Tháng 10 Năm 2017
THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

SÁNG

5 giờ:      Thánh Lễ - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ S.J

7 giờ:      Thánh Lễ - Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
                                 Giám mục GP.Kontum

9 giờ 30: THÁNH LỄ - DÒNG BA CÁT MINH
                Lm. Felix Nguyễn Văn Thiện

CHIỀU

2 giờ 30: Thánh Lễ - Lm. Giuse Đỗ Quang Khang

5 giờ:      Thánh Lễ - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
                                 Giám mục GP. Mỹ Tho

7 giờ:      Thánh Lễ - Lm. Giuse Bùi Công Trác
                                 Giám đốc Đại Chủng Viện