Tìm Kiếm

22 tháng 9, 2017

Hymns for XXV Sunday in Ordinary Time – Year A (September 24, 2017)


a) Entrance: Let Us Go To The Altar (ES #140)b) Responsorial Psalm: EM Page 196


  • Responsorial Psalm (Ps 145:2-3, 8-9, 17-18)

R/ The Lord is near to all who call upon him.
R/ Chúa ở gần những ai cầu khẩn Chúa.

Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the LORD and highly to be praised; his greatness is un-search-a-ble. R/
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. R/

The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward - all - his - works. R/
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R/

The LORD is just in all his ways and holy in all his works. The LORD is near to all who call upon him, to all who call upon - him - in - truth. R/
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. R/


c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)d) Communion: O God, You Search Me (ES #230)e)  Recessional: Hail, Holy Queen (ES #354)