Tìm Kiếm

15 tháng 9, 2017

Hymns for XXIV Sunday in Ordinary Time – Year A (September 17, 2017)


a) Entrance: Now As We Gather (ES #138)b) Responsorial Psalm: EM Page 194


  • Responsorial Psalm (PS 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12)
R. (8) The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
R. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân

Bless the LORD, O my soul;
and all my being, bless his holy name.
Bless the LORD, O my soul,
and forget not all - his -  be - nefits. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R

He pardons all your iniquities,
heals all your ills.
He redeems your life from destruction,
crowns you with kindness and - com - pas - sion. R.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R

He will not always chide,
nor does he keep his wrath forever.
Not according to our sins does he deal with us,
nor does he requite us according - to - our - crimes. R.
Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.R.

For as the heavens are high above the earth,
so surpassing is his kindness toward those who fear him.
As far as the east is from the west,
so far has he put our trans - gres - sions - from us. R
Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. R.


c) Offertory: Christify (ES#219)d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)e)  Recessional: Prayer of St. Francis (ES #284)