Tìm Kiếm

6 tháng 10, 2015

Tiếng thì thầm và lời đáp trả

tháng mười
Tôi được thấy những
lá thu rơi lả tả từ
một cây to,
rồi cây bị trơ trụi không còn một chiếc lá.
Tôi nghe có tiếng nói:
Con đừng lo sợ.
Sức mạnh của cuộc sống
nằm ở bên trong và, từ sức
sống đó trổ lên cái mới.
Con hãy nhớ:
Cái cũ phải chết đi để
cái mới có thể
sinh ra.
Tiếng thì thầm và lời đáp trả
Tác giả: Eilleen Caddy
Dịch giả và phụ trách lời đáp trả: Nguyễn Thị Chung