Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2015

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 11)Maria Hoàng Thị Mỹ Dung (03/11)
Lê Võ Thùy Phương (03/11)
Anna Vũ Thị Ngọc Hội (05/11)
Giuse Hoàng Ngọc Đức (14/11)
Teresa Trần Ngọc Thùy Châu (17/11)
Maria Đào Thị Thương Huyền (30/11)