Tìm Kiếm

15 tháng 10, 2015

Mừng Ngày Chúa Nhựt Truyền Giáo

LET US CELEBRATE THE 2015 WORLD MISSION SUNDAY, OCTOBER 18, 2015.

CHÚNG TA CÙNG CỬ HÀNH NGÀY CHÚA NHỰT DÀNH CHO SỨ VỤ GIẢNG TIN MỪNG LẦN THỨ 89 TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, 18 THÁNG 10, 2015
The Church dedicates the third Sunday of October every year to pray for and contribute to the evangelization mission in all over the world.  This celebration of World Mission Sunday was the initiative of Pope Pius XI in 1926 and came into practice for the first time in 1927.  The celebration is meant for building awareness of the necessity of proclaiming Christ’s Good News and for promoting actions from individuals and communities in the Church in response to the Lord’s command: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.”[1]  
        
This is Pope Francis' Message for 2015 World Mission Sunday:
"Today, the Church’s mission is faced by the challenge of meeting the needs of all people to return to their roots and to protect the values of their respective cultures."


Hội Thánh dành ngày Chúa Nhựt thứ ba của tháng mười mỗi năm để cầu nguyện và đóng góp cho sứ vụ truyền giảng Tin Mừng trên toàn thế giới.  Việc cử hành Chúa Nhựt Truyền Giáo nầy là sáng kiến của Đức Thánh Cha Pi-ô XI được xướng xuất năm 1926 và được thực thi lần đầu tiên vào năm 1927.  Ngày Chúa Nhựt Truyền Giáo Toàn Thế Giới có mục đích giúp mọi người nhận biết là cần phải công bố Tin Mừng của Chúa Ki-tô và khuyến khích những chương trình hành động của cá nhân cũng như cộng đoàn trong Hội Thánh để cùng nhau hưởng ứng lịnh truyền của Chúa: “Chúng con hãy đi khắp thế giới mà công bố Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”
Đây là Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô dành cho Chúa Nhựt Truyền Giáo Toàn Cầu năm 2015: “Ngày nay, sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh gặp phải một thách đố là làm sao đáp ứng được khát vọng của mọi người muốn tìm về cội rễ của họ và giữ gìn các giá trị văn hóa riêng của họ.”    [1]Mk 16:13.