Tìm Kiếm

17 tháng 10, 2015

Những thành viên mới...

Anh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Tường được lãnh nhận 3 Bí Tích Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7 tháng 10, 2015, tại Thánh Đường Giáo Xứ Đa Minh, Ba Chuông.

Chị Maria Loan được tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, trưởng thành trong đời sống Ki-tô Giáo nhờ Bí Tích Thêm sức, và đầy sức sống mới nhờ Bí Tích Thánh Thể ngày 16 tháng 10, 2015.

Cả 2 Thánh Lễ nói trên do Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nhứt cử hành và Ca Đoàn Holy Spirit hát lễ.