Tìm Kiếm

8 tháng 10, 2015

Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp


Sống mầu nhiệm Mân Côi – Linh mục Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op. Chân Lý 2008. Chúa Giêsu và Đức Maria, Hiệu quả, ý nguyện, và sống đức ái qua Kinh Mân Côi trong Kinh Mân Côi.
rosary_jp2.jpg

I. Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi
II. Đức Maria trong Kinh Mân Côi

IV. Kinh Mân Côi trước Thánh Thể
V. Ý Nguyện trong Kinh Mân Côi
VI Sống Đức Ái qua Kinh Mân Côi