Tìm Kiếm

11 tháng 11, 2015

Thirty-third Sunday in Ordinary Time B (Nov 15, 2015)


First Reading Dn 12:1-3
A reading from the Book of the Prophet Daniel
In those days, I Daniel,
heard this word of the Lord:
"At that time there shall arise
Michael, the great prince,
guardian of your people;
it shall be a time unsurpassed in distress
since nations began until that time.
At that time your people shall escape,
everyone who is found written in the book.

“Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake;
some shall live forever,
others shall be an everlasting horror and disgrace.

“But the wise shall shine brightly
like the splendor of the firmament,
and those who lead the many to justice
shall be like the stars forever."

Bài đọc I: Dan 12:1-3
1 "Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.
2 "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.
3 Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.

Responsorial Psalm Ps 16:5, 8, 9-10, 11
R. You are my inheritance, O Lord!
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.



O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
Lạy Chúa, chén phúc lộc Ngài dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt. Được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn; vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. R.

Second Reading Heb 10:11-14, 18
A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters:
Every priest stands daily at his ministry,
offering frequently those same sacrifices
that can never take away sins.
But this one offered one sacrifice for sins,
and took his seat forever at the right hand of God;
now he waits until his enemies are made his footstool.
For by one offering
he has made perfect forever those who are being consecrated.

Where there is forgiveness of these,
there is no longer offering for sin.

Bài đọc II: Dt 10:11-14, 18
11 Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi.
12 Còn Đức Ki-tô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời.
13 Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân.
14 Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo.
18 Mà nơi nào đã có ơn tha tội, thì đâu cần lễ đền tội nữa.

Gospel Mk 13:24-32
Jesus said to his disciples:
"In those days after that tribulation
the sun will be darkened,
and the moon will not give its light,
and the stars will be falling from the sky,
and the powers in the heavens will be shaken.

"And then they will see 'the Son of Man coming in the clouds'
with great power and glory,
and then he will send out the angels
and gather his elect from the four winds,
from the end of the earth to the end of the sky.

"Learn a lesson from the fig tree.
When its branch becomes tender and sprouts leaves,
you know that summer is near.
In the same way, when you see these things happening,
know that he is near, at the gates.
Amen, I say to you,
this generation will not pass away
until all these things have taken place.
Heaven and earth will pass away,
but my words will not pass away.

"But of that day or hour, no one knows,
neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father."

Phúc âm Mc 13:24-32
24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,
25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.
29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.
30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.
31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.