Tìm Kiếm

25 tháng 11, 2015

1st SUNDAY OF ADVENT C (Nov 29, 2015)


First Reading  (Jer 33: 14-16)
A reading from the Book of the Prophet Jeremiah 
The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the gracious promise I made to the house of Israel and to the house of Judah . In those days and at that time I will make a righteous sprout from David’s line;  he will do what is just and right in the land. In those days Judah will be saved  and Jerusalem will live in safety. This is the name by which it will be called: The Lord our justice.”

Bài đọc I: (Jer 33: 14-16)
14 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa.
15 Trong những ngày ấy, vào thời đó,
Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít;
Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
16 Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp.
Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành:
"ĐỨC CHÚA là-sự-công-chính-của-chúng-ta! "

Responsorial Psalm Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14
R/  To you, O Lord, I lift my soul.
R/ Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.

Your ways, O Lord, make known to me; teach me your paths, guide me in your truth and teach me, for you are God my savior, and for you I wait all the day.  R/
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R/

Good and upright is the Lord; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and teaches the humble his way.  R/
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. R/

All the paths of the Lord are kindness and constancy toward those who keep his covenant and his decrees. The friendship of the Lord is with those who fear him, and his covenant, for their instruction.  R/
Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người. R/

Second Reading (1Thes 3:12 – 4:2)
A reading from the First Letter of Saint Paul to the Thessalonians.
Brothers and sisters : May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.  May he strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all his holy ones. Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more.  For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus.

Bài đọc II: (1Thes 3:12 – 4:2)
12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.
13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.
1 Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.
2 Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Gospel (Lk 21:25-28, 34-36)
A reading from the holy Gospel according to Luke
Jesus said to his disciples : There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea.  Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near.”  Be careful, or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness and the anxieties of life, and that day will close on you unexpectedly like a trap.  For it will come upon all those who live on the face of the whole earth.  Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.”

Phúc âm (Lk 21:25-28, 34-36)
25 "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.
26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.

36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."