Tìm Kiếm

20 tháng 11, 2015

Happy Teacher's Day

Chúng con cảm ơn Cha - Một người Cha, người Thầy luôn kiên nhẫn, hết lòng chỉ bảo chúng con điều hay lẽ phải. 
Bất kể chúng con có sai phạm gì, Cha vẫn luôn bao dung.

Mong Cha luôn mạnh khỏe để hướng dẫn chúng con làm người tử tế! :)