Tìm Kiếm

19 tháng 11, 2015

Hymns of the Week: Christ The King Sunday - B (Nov 22, 2015)

a/ Entrance: Worthy Is The Lamb (EM # 92)

b/ Respondsorial Psalm: EM Page 227

c/ Offertory: All Good Gifts (EM # 206)
Nghe All Good Gifts tại OCP, vui lòng bấm vào đây.


d/ Communion: Jesus Christ, You are My Life (EM # 135)

e/ Recessional: Prayer of Saint Francis (EM # 266)