Tìm Kiếm

17 tháng 11, 2015

The Solemnity Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (Nov 22, 2015)


First Reading Dn 7:13-14
A reading from the Book of the Prophet Daniel
As the visions during the night continued, I saw
one like a Son of man coming,
on the clouds of heaven;
when he reached the Ancient One
and was presented before him,
the one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
all peoples, nations, and languages serve him.
His dominion is an everlasting dominion
that shall not be taken away,
his kingship shall not be destroyed.

Bài đọc I: Dn 7:13-14
13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa:
có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện.
14 Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Responsorial Psalm Ps 93:1, 1-2, 5
R. The LORD is king; he is robed in majesty.
R. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.


The LORD is king, in splendor robed; robed is the LORD and girt about with strength. R.
Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai. R.

And he has made the world firm, not to be moved. Your throne stands firm from of old; from everlasting you are, O LORD. R.
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa; Ngài hiện hữu tự muôn muôn ngàn đời. R.

Your decrees are worthy of trust indeed; holiness befits your house, O LORD, for length of days. R.
Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực rỡ toàn thánh thiện triền miên qua mọi thời. R.

Second Reading Rv 1:5-8
A reading from the Book of Revelation
Jesus Christ is the faithful witness,
the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth.
To him who loves us and has freed us from our sins by his blood,
who has made us into a kingdom, priests for his God and Father,
to him be glory and power forever and ever. Amen.
Behold, he is coming amid the clouds,
and every eye will see him,
even those who pierced him.
All the peoples of the earth will lament him.
Yes. Amen.

"I am the Alpha and the Omega, " says the Lord God,
"the one who is and who was and who is to come, the almighty."

Bài đọc II: Mk 1:5-8
5 Xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,
6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người: kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!
7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! A-men!
8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng."

Gospel Jn 18:33B-37
Pilate said to Jesus,
"Are you the King of the Jews?"
Jesus answered, "Do you say this on your own
or have others told you about me?"
Pilate answered, "I am not a Jew, am I?
Your own nation and the chief priests handed you over to me.
What have you done?"
Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world.
If my kingdom did belong to this world,
my attendants would be fighting
to keep me from being handed over to the Jews.
But as it is, my kingdom is not here."
So Pilate said to him, "Then you are a king?"
Jesus answered, "You say I am a king.
For this I was born and for this I came into the world,
to testify to the truth.
Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

Phúc âm: Ga 18:33B-37
33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?"
34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?"
35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?"
36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."
37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."