Tìm Kiếm

1 tháng 9, 2015

Chúc mừng sinh nhật hai Cha và các ca viên (trong tháng 09)


Fr. Joseph Nguyen, O.P. (15/9)
Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P. (23/9)
Teresa Phạm Trần Ý Nhi (1/9)
Teresa Nguyễn Thị Tuyết Mai (2/9)
Teresa Phạm Thị Huyền Trâm (2/9)
Maria Nguyễn Thị Thảo Nguyên (6/9)
Teresa Hài Đồng Giesu Phạm Ngọc Lũy Tố (8/9)
Teresa Hài Đồng Giesu Nguyễn Trần Thảo Linh (16/9)
Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh (24/9)