Tìm Kiếm

29 tháng 9, 2015

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 10)

Matta Nguyễn Thị Thanh Loan (1/10)
Nguyễn Thị Thanh Xuân (2/10)
Giuse Bùi Phương Anh (3/10)
Teresa Hoàng Thị Khanh (7/10)
Teresa Lâm Đăng Hân (8/10)
Teresa Nguyễn Tuyết Linh (9/10)
Maria Nguyễn Thị Báu (14/10)
Maria Lê Thị Huyền Châu (19/10)
Maria Trần Thanh Tú Quyên (21/10)
Maria Trần Thị Liễu My (22/10)
Anna Trần Thị Liên (26/10)
Anna Đoàn Thanh Trúc (26/10)
Phero Lã Quang Bình (27/10)
Maria Trần Thị Mai Trâm (31/10)