Tìm Kiếm

22 tháng 9, 2015

Mười lăm ngày với thánh Đa Minh (trọn tập)


http://lh3.googleusercontent.com/-VrBXgwfyeR0/VdHs2wvHe3I/AAAAAAAABNk/h6mxDVqoLLs/s1600/15ngay-op.gif
Cha Alain Quilici là một tu sỹ Đa Minh. Ngoài các chức vụ trong Dòng, ngài thi hành tác vụ giảng thuyết qua việc đồng hành thiêng liêng trong môi trường sinh viên, giáo xứ và các phương tiện truyền thông. Tác phẩm 15 ngày với thánh Đa Minh của cha Alain Quilici được nhà xuất bản Nouvelle Cité phổ biến năm 1999. Bản dịch do cha nguyên giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP.

op_bc2.jpg