Tìm Kiếm

24 tháng 9, 2015

Hymns of the Week: XXVI Sunday in Ordinary Time - B (Sep 27, 2015)

1/ Entrance: Now is The Time (EM # 102)

2/ Respondsorial Psalm: EM Page 209


3/ Offertory: All Good Gifts (EM # 206)
Nghe All Good Gifts tại OCP, vui lòng bấm vào đây.

4/ Communion: Prayer of Saint Francis (EM # 266)

5/ Recessional: To Praise You (EM # 285)
(Bắt đầu nghe ở 1:30)