Tìm Kiếm

24 tháng 12, 2015

Carolling tại nhà Cha Phan-xi-cô (Hình ảnh)

Đã diễn ra ngày 19/12 vừa qua.


***
Tiếp đó là nhà ca viên Giuse Hoàng Ngọc Đức