Tìm Kiếm

1 tháng 7, 2015

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 07)

Maria Ngô Thị Thanh Vân (10/7)
Phero Lê Văn Giàu (10/7)
Maria Đoàn Diệu Hạnh (17/7)
Phero Nguyễn Công Thành (20/7)
Cecilia Trịnh Thị Kim Chi (23/7)

XIN MỜI XIN MỜI... ^^