Tìm Kiếm

8 tháng 7, 2015

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên - năm B

15th Sunday in Ordinary Time
Reading I: Amos 7:12-15
Reading II: Ephesians 1:3-14

Chúa Nhật 15 Thường Niên
Bài Đọc I: Amốt 7,12-15
Bài Đọc II: Êphêsô 1,3-14


Gospel
Mark 6:7-13


7 And he called to him the twelve, and began to send them out two by two, and gave them authority over the unclean spirits.
8 He charged them to take nothing for their journey except a staff; no bread, no bag, no money in their belts;
9 but to wear sandals and not put on two tunics.
10 And he said to them, "Where you enter a house, stay there until you leave the place.
11 And if any place will not receive you and they refuse to hear you, when you leave, shake off the dust that is on your feet for a testimony against them."
12 So they went out and preached that men should repent.
13 And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick and healed them.Phúc Âm
Máccô 6,7-13


7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỵ.
8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng;
9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.
11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."
12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.
13 Các ông trừ được nhiều quỵ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Interesting Details
 • A purse can hold a lot of money. A belt can hold a little. Jesus mentioned both to emphasize that no money should be taken . Traveling without money was common in that hospitable world.
 • Mark allowed for a walking stick (for self defense) and sandals (a must on rocky roads), though Matthew and Luke forbade them. Such unrealistic instructions in the latter Gospels had the symbolic meaning of trusting in God, entering in interdependent relationships with others, staying vulnerable, and practicing non-violence.
 • The instruction to travel light can also indicate urgency: preach the Word of God now without further delay or preparation.
 • "Whatever house you find yourself in, stay there until you leave the locality" is an instruction against social climbing, moving to richer and richer houses as one's influence grows.
 • Shaking dust of rejecting town: this symbolic and non-violent gesture makes clear that the inhospitable town rejects others, so they will also be rejected
Chi Tiết Hay
 • Bao bị chứa được nhiều tiền. Nhưng thắt lưng thì chứa được ít hơn. Đức Giêsu nói đến cả hai thứ để nhấn mạnh rằng các môn đệ không được mang theo tiền bạc. Trong xã hội hiếu khách thời đó người ta có thể an tâm đi lại mà không cần mang theo tiền.
 • Theo Máccô thì gậy (để tự vệ) và dép (cần thiết vì đường sỏi đá) đều được dùng, nhưng theo Matthêu và Luca thì cả hai thứ này lại bị cấm. Điều cấm cản có vẻ vô lý này thực ra mang ý nghĩa một sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, một niềm tin nơi tha nhân, sẵn sàng chấp nhận thương tổn, và tập tinh thần bất bạo động.
 • Lời căn dặn phải đi tay không nói lên một sự vội vàng: phải rao giảng Lời Chúa ngay, không chậm trễ cũng không cần chuẩn bị.
 • "Khi đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi" là lời dạy tránh đi tìm vinh quang cho bản thân, tránh tìm thăng tiến trong chức vụ khi ảnh hưởng của mình bắt đầu lan rộng, khi được nhiều người biết đến.
 • Rũ sạch đất là một hành vi tượng trưng và không bạo động. Một thành phố đã khước từ người khác thì ngược lại cũng sẽ bị khước từ.
One Main Point
The disciples are to extend Jesus' ministry in words and in deeds, while minimizing their dependence on material concerns. Jesus taught the disciples how to deal with both hospitality and rejection.

Một Điểm Chính
Các môn đệ tiếp nối sứ mệnh của Đức Kitô bằng rao giảng và việc làm mà không để bị lệ thuộc vào của cải vật chất. Đức Giêsu cũng dạy các môn đệ cách xử sự dù là được tiếp đón hay là bị khước từ.

Reflections
 1. Jesus sent the disciples to heal those with unclean spirits. Who are those with unclean spirit? What would Jesus want me to do with them?
 2. Am I ready to start extending Jesus' words and deeds right now, traveling light, or am I beefing up my financial security first? How do I deal with hospitality and rejection while doing God's work?
 3. Have I accepted or rejected those who bring the Word of God to me? Or both
Suy Niệm
 1. Đức Giêsu sai các môn đệ đi chữa lành cho những người bị thần ô uế ám hại. Ai là những người ô uế chung quanh tôi? Ngài muốn tôi làm gì đối với những người này?
 2. Tôi có sẵn sàng ra đi tay không để rao giảng Lời Chúa hay là tôi cần phải lo cho tôi có công ăn việc làm, nhà cửa ổn định trước đã? Khi được chấp nhận và khi bị khước từ tôi sẽ phản ứng ra sao?
 3. Đã có bao giờ tôi đón tiếp, hay ngược lại, đã xua đuổi những anh chị em mang Lời Chúa đến với tôi không ? (tgpsaigon.net)