Tìm Kiếm

30 tháng 7, 2015

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 08)


Catarina Trương Thị Ngọc Thảo (01/08)
Teresa Bùi Thị Ngọc Diệp (04/08)
Teresa Nguyễn Ngọc Nhật Minh (10/08)
Maria Thái Thị Nhật Nguyện (11/8)
Maria Hoàng Linh Phương (26/08)
Teresa Lê Thị Hải Yến (27/08)
Giuse Nguyễn Trường Sơn (29/08)