Tìm Kiếm

14 tháng 7, 2015

Sixteenth Sunday in Ordinary Time-Year B (July 19, 2015)


First Reading: Jer 23:1-6
A reading from the Book of the Prophet Jeremiah
Woe to the shepherds
who mislead and scatter the flock of my pasture,
says the LORD.
Therefore, thus says the LORD, the God of Israel,
against the shepherds who shepherd my people:
You have scattered my sheep and driven them away.
You have not cared for them,
but I will take care to punish your evil deeds.
I myself will gather the remnant of my flock
from all the lands to which I have driven them
and bring them back to their meadow;
there they shall increase and multiply.
I will appoint shepherds for them who will shepherd them
so that they need no longer fear and tremble;
and none shall be missing, says the LORD.

Behold, the days are coming, says the LORD,
when I will raise up a righteous shoot to David;
as king he shall reign and govern wisely,
he shall do what is just and right in the land.
In his days Judah shall be saved,
Israel shall dwell in security.
This is the name they give him:
“The LORD our justice.”

Bài đọc I: Gr 23:1-6
1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - 2 Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
3 Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều.
4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
5 Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực.
Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi
trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.
6 Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Ít-ra-en được sống yên hàn.
Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là: "ĐỨC CHÚA, sự công chính của chúng ta."

Responsorial Psalm: Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.


The LORD is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me repose; beside restful waters he leads me; he refreshes my soul. R.
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ; Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, và bổ sức cho tôi.

He guides me in right paths for his name’s sake. Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side with your rod and your staff that give me courage. R.
Người dẫn tôi qua đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khó; vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. R.

You spread the table before me in the sight of my foes; you anoint my head with oil; my cup overflows. R.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù; đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. R.

Only goodness and kindness follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the LORD for years to come. R.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời; và tôi được ở đền Người những năm dài triền miên. R.

Second Reading: Eph 2:13-18
A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians
Brothers and sisters:
In Christ Jesus you who once were far off
have become near by the blood of Christ.

For he is our peace, he who made both one
and broke down the dividing wall of enmity, through his flesh,
abolishing the law with its commandments and legal claims,
that he might create in himself one new person in place of the two,
thus establishing peace,
and might reconcile both with God,
in one body, through the cross,
putting that enmity to death by it.
He came and preached peace to you who were far off
and peace to those who were near,
for through him we both have access in one Spirit to the Father.

Bài đọc II: Ep 2:13-18
13 Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần.
14 Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét;
15 Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người.
16 Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét.
17 Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. 18 Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.

Gospel: Mk 6:30-34
The apostles gathered together with Jesus
and reported all they had done and taught.
He said to them,
“Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.”
People were coming and going in great numbers,
and they had no opportunity even to eat.
So they went off in the boat by themselves to a deserted place.
People saw them leaving and many came to know about it.
They hastened there on foot from all the towns
and arrived at the place before them.

When he disembarked and saw the vast crowd,
his heart was moved with pity for them,
for they were like sheep without a shepherd;
and he began to teach them many things.

Phúc âm: Mc 6:30-34
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.

33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.