Tìm Kiếm

11 tháng 11, 2014

Solemnity of the Holy Martyrs in Viet Nam (November 16, 2014)


First Reading (Wis 3:1-9)
A reading from the Book of Wisdom
The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seemed, in the view of the foolish, to be dead; and their passing away was thought an affliction and their going forth from us, utter destruction. But they are in peace. For if before men, indeed, they be punished, yet is their hope full of immortality; chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings he took them to himself. In the time of their visitation they shall shine, and shall dart about as sparks through stubble; they shall judge nations and rule over peoples, and the LORD shall be their King forever. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love: because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with his elect.


Bài đọc I (Kn 3:1-9)
1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.
2 Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.
3 Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.
4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. 5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. 6 Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 7 Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 8 Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.
9 Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.

Second Reading (Rom 8:35, 37-39)
A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters:
What will separate us from the love of Christ?
Will anguish, or distress, or persecution, or famine,
or nakedness, or peril, or the sword?
No, in all these things we conquer overwhelmingly
through him who loved us.
For I am convinced that neither death, nor life,
nor angels, nor principalities,
nor present things, nor future things,
nor powers, nor height, nor depth,
nor any other creature will be able to separate us
from the love of God in Christ Jesus our Lord.

Bài đọc II (Rm 8:35, 37-39)
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,
39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Gospel (Jn 15:18-21)
Jesus said to His disciples: “If the world hates you, realize that it hates me first.  If you belonged to the world, the world would love its own; but because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world, the world hates you.  Remember the word I spoke to you, ‘No slave is greater than his master.’  If they persecuted me, they will also persecute you.  If they kept my words, they will also keep yours. And they will do these things to you on account of my name, because they do not know the One who sent me.”

Phúc âm (Ga 15:18-21)

18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”