Tìm Kiếm

14 tháng 4, 2016

Nếu muốn giữ cho tiếng Việt trong sáng, xin đừng phạm các lỗi sau:

Góc ảnh độc (#40): TRÍNH-TÃ

Nóng NÒNG cấm đổ GIÁC
SỬ lý khi SẨY ra
LÊN kim và kết LẠP
Huân TRƯƠNG là tấm GƠNG
RỤNG cụ đừng SÔI thịt
Hạ DÁ NỘN NUỘC LEM

Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.