Tìm Kiếm

22 tháng 5, 2015

Song Review (May 19, 2015)

Danh sách các bài hát được giới thiệu trong Song Review đợt này:
• EASTER SEASON | MÙA PHỤC SINH •
#103 Over My Head Spiritual, arranged by Tom Kendzia
www.ocp.org/compositions/31131
#95 In My Heart Manoling Francisco, SJ
https://youtu.be/GOKdSdXIu64

• FEAST OF THE HOLY TRINITY | LỄ CHÚA BA NGÔI •
#318 All Hail, Adored Trinity Traditional Hymn
www.ocp.org/compositions/113


#321 On This Day, the First of Days Traditional Hymn
www.ocp.org/compositions/296

• GENERAL SONGS FOR WORSHIP | THÁNH CA DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC MÙA PHỤNG VỤ •
#296 Christify Manoling Francisco, SJ
https://youtu.be/RY8ooPTHeMo

#298 Be With Us, Mary Jenny Pixler
www.ocp.org/compositions/77797
#229 Be Thou My Vision Traditional Irish Hymn
www.ocpvn.org/…/be-thou-my-vision-traditional-irish-melody.…
#178 With One Voice Ricky Manalo, CSP
https://youtu.be/Dy5jb4AZnQE
• GUESTS ARTISTS | CA SỸ KHÁCH MỜI: HOÀNG QUÂN & DIỆU HIỀN •
Phó Thác (unpublished bilingual version) Kiều Linh
Chúa Biết Lòng Con Ân Đức
• FINAL SONGS | KẾT THÚC •
#250 I Love the Lord Arnel de Castro Aquino
https://youtu.be/E2Uj8WSd2kI
(OCP Việt Nam)