Tìm Kiếm

16 tháng 2, 2015

DANH SÁCH CA VIÊN CHÚC TẾT 2015

STT Họ & Tên Ngày Chúc Tết
1 Hoàng Linh Phương Mồng 1 Tết
2 Phạm Thị Huyền Trâm Mồng 1 Tết
3 Phạm Thành Khiêm Mồng 2 Tết
4 Đoàn Thanh Trúc  Mồng 2 Tết
5 Cha Phan xi cô Mùng 3 Tết
6 Đỗ Thanh Thoại Vy Mồng 4 Tết
7 Trịnh Thị Kim Chi Mồng 4 Tết