Tìm Kiếm

16 tháng 3, 2014

Mừng bổn mạng thánh cả Giuse


CHÚC MỪNG CÁC CA VIÊN:
Giuse Nguyễn Văn Cường
Giuse Đỗ Hiệp Hòa
Giuse Đỗ Tiến Sinh

Nguyện xin thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa ban muôn phúc lành cho các bạn để luôn biết dõi theo gương sống tốt lành của Ngài!