Tìm Kiếm

25 tháng 3, 2014

Children See, Children Do.

Có bao giờ bạn nghĩ lại những hành động hôm nay sẽ khắc ghi vào tâm trí của trẻ em ở tương lai?
Sẽ như thế nào nếu những đứa trẻ là một phiên bản xấu của chính bạn?