Tìm Kiếm

1 tháng 8, 2020

LHS Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVII TN: TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ, THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT


LHS Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVII TN: TRUNG NGÔN NGHỊCH NHĨ, THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com