Tìm Kiếm

10 tháng 8, 2020

LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX TN: PHỤNG SỰ CHÚA VÌ YÊU KÍNH VÀ TRI ÂN


LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX TN: PHỤNG SỰ CHÚA VÌ YÊU KÍNH VÀ TRI ÂN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com