Tìm Kiếm

11 tháng 8, 2020

LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XIX TN: PHẨM GIÁ CON NGƯỜI KHÔNG LỆ THUỘC VÀO HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI


LHS Thứ Ba sau Chúa Nhật XIX TN: PHẨM GIÁ CON NGƯỜI KHÔNG LỆ THUỘC VÀO HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com