Tìm Kiếm

12 tháng 8, 2020

LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX TN: CHIẾN ĐẤU ĐỂ DÀNH CHIẾN THẮNG CHO THIÊN CHÚA


LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX TN: CHIẾN ĐẤU ĐỂ DÀNH CHIẾN THẮNG CHO THIEN CHÚA - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com