Tìm Kiếm

15 tháng 8, 2020

LHS Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : CÀNG KHIÊM TỐN CÀNG TÔN VINH THIÊN CHÚA


LHS Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : CÀNG KHIÊM TỐN CÀNG TÔN VINH THIÊN CHÚA - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com