Tìm Kiếm

5 tháng 8, 2020

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 9, 2020)  • First Reading (1 Kings 19:9a, 11-13a)

A reading from the first Book of Kings

At the mountain of God, Horeb,
Elijah came to a cave where he took shelter. 
Then the LORD said to him,
"Go outside and stand on the mountain before the LORD;
the LORD will be passing by." 
A strong and heavy wind was rending the mountains
and crushing rocks before the LORD—
but the LORD was not in the wind. 
After the wind there was an earthquake—
but the LORD was not in the earthquake. 
After the earthquake there was fire—
but the LORD was not in the fire. 
After the fire there was a tiny whispering sound. 
When he heard this,
Elijah hid his face in his cloak
and went and stood at the entrance of the cave.

  • Bài đọc I: (I Kgs 19:9, 11-13)

9 Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông: "Ê-li-a ngươi làm gì ở đây?"
11 Người nói với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất.
12 Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.
13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: "Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây?"

  • Responsorial Psalm PS 85:9, 10, 11-12, 13-14

R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
R. (8) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

I will hear what God proclaims;
the LORD — for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
glory dwelling in our land.R.
R. 9 Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.
10 Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Kindness and truth shall meet;
justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from heaven.R.
R. 11 Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12 Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.    

The LORD himself will give his benefits;
our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
and prepare the way of his steps.R.
R. 13 Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14 Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.   

  • Second Reading (Romans 9:1-5)
A reading from the first Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
I speak the truth in Christ, I do not lie;
my conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness
that I have great sorrow and constant anguish in my heart. 
For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ
for the sake of my own people,
my kindred according to the flesh. 
They are Israelites;
theirs the adoption, the glory, the covenants,
the giving of the law, the worship, and the promises;
theirs the patriarchs, and from them,
according to the flesh, is the Christ,
who is over all, God blessed forever. Amen.

  •  Bài đọc II: (Rom 9:1-5)

1 Có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng:
2 lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi.
3 Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng.
4 Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa;
5 họ là con cháu các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

  • Alleluia Cf. Ps 130:5

R. Alleluia, alleluia.
I wait for the Lord;
my soul waits for his word.
R. Alleluia, alleluia.

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người.
Ha-lê-lui-a.


  • Gospel (Mt 14:22-33)

After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat
and precede him to the other side,
while he dismissed the crowds. 
After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. 
When it was evening he was there alone. 
Meanwhile the boat, already a few miles offshore,
was being tossed about by the waves, for the wind was against it. 
During the fourth watch of the night,
he came toward them walking on the sea. 
When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. 
"It is a ghost," they said, and they cried out in fear. 
At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I; do not be afraid." 
Peter said to him in reply,
"Lord, if it is you, command me to come to you on the water." 
He said, "Come." 
Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. 
But when he saw how strong the wind was he became frightened;
and, beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" 
Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter,
and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" 
After they got into the boat, the wind died down. 
Those who were in the boat did him homage, saying,
"Truly, you are the Son of God."

  • Phúc Âm: (Mt 14:22-33)

22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.
23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.
24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.
25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.
26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên.
27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"
28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài."
29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.
30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!"
31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?"
32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.
33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!" http://loinhapthe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2000:ch-nht-19-thng-niena&catid=25:loichuamoingay&Itemid=28
http://conggiao.info/10-8-chua-nhat-xix-thuong-nien---nam-a-d-24169