Tìm Kiếm

15 tháng 8, 2020

Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 16, 2020)



  • First Reading (Is 56:1, 6-7)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
Observe what is right, do what is just;
for my salvation is about to come,
my justice, about to be revealed.
The foreigners who join themselves to the LORD,
ministering to him,
loving the name of the LORD,
and becoming his servants—
all who keep the sabbath free from profanation
and hold to my covenant,
them I will bring to my holy mountain
and make joyful in my house of prayer;
their burnt offerings and sacrifices
will be acceptable on my altar,
for my house shall be called
a house of prayer for all peoples.

  • Bài đọc I (Is 56:1, 6-7)

1 ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.
6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,
7 đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

  • Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R/ O God, let all the nations praise you!
R/ Lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài.

May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R/
Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả toàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ  của Ngài. R/

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R/
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R/

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R/
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. R/

  • Second Reading (Rom 11:13-15, 29-32)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
I am speaking to you Gentiles.
Inasmuch as I am the apostle to the Gentiles,
I glory in my ministry in order to make my race jealous
and thus save some of them.
For if their rejection is the reconciliation of the world,
what will their acceptance be but life from the dead?

For the gifts and the call of God are irrevocable.
Just as you once disobeyed God
but have now received mercy because of their disobedience,
so they have now disobeyed in order that,
by virtue of the mercy shown to you,
they too may now receive mercy.
For God delivered all to disobedience,
that he might have mercy upon all.

  • Bài đọc II (Rm 11:13-15, 29-32)

13 Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi,
14 mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. 15 Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hoà giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống?
29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.
30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục; 31 họ cũng thế: nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót.
32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.

  • Gospel (Mt 15:21-28)

At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon.
And behold, a Canaanite woman of that district came and called out,
“Have pity on me, Lord, Son of David!
My daughter is tormented by a demon.”
But Jesus did not say a word in answer to her.
Jesus’ disciples came and asked him,
“Send her away, for she keeps calling out after us.”
He said in reply,
“I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.”
But the woman came and did Jesus homage, saying, “Lord, help me.”
He said in reply,
“It is not right to take the food of the children
and throw it to the dogs.”
She said, “Please, Lord, for even the dogs eat the scraps
that fall from the table of their masters.”
Then Jesus said to her in reply,
“O woman, great is your faith!
Let it be done for you as you wish.”
And the woman’s daughter was healed from that hour.

  • Phúc âm (Mt 15:21-28)

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,
22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!"
23 Nhưng Người không đáp lại một lời.
24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."
25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!"
26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con."
27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống."
28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.